ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ

Sign in to your account
?
?

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑΣΟΥ ΑΕ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΔΔ ΘΑΣΟΥ
ΑΜΑΕ 10733/53/Β/86/20
ΓΕΜΗ 121779630000

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ν.Ε.Θ.
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 25η Ιουνίου 2019, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στον Λιμένα Θάσου, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Α.Ν.Ε.Θ. μετά την από 30/05/2019 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που αναρτήθηκε έγκαιρα , για την ενημέρωση των μετόχων, στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
Στην γενική συνέλευση επί συνόλου 3.942.515 μετοχών παρέστησαν προσωπικά ή εκπροσωπήθηκαν 2.812.296 μετοχές ή ποσοστό 71,33 %. επί του συνόλου των μετοχών.
Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ελήφθησαν ομόφωνα οι παρακάτω αποφάσεις:
1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή.
2. Εγκρίθηκε ο τρόπος διάθεσης των κερδών της εταιρικής χρήσης από 01η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018. και ποσό 591.377,25 θα διανεμηθεί στους μετόχους ως μέρισμα που αντιστοιχεί σε 0,15 λεπτά του ευρώ ανά μετοχή , ήτοι απόδοση επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής 5 % .
3. Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, τη διαχείριση της Εταιρείας και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018.
4. Εγκρίθηκε η σύναψη παροχής εξηρτημένων ή μη υπηρεσιών μετά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν αυτών που παρέχουν ως μέλη του ΔΣ για την χρονική περίοδο 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019..
5. Απηλλάγη ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018.
6. Εγκρίθηκε η αμοιβή του ορκωτού ελεγκτή δια τον έλεγχο των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018 και έγινε εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή - λογιστή και ενός αναπληρωματικού δια τον έλεγχο των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019.
7. Δόθηκε ειδική άδεια σε μέλη του Δ.Σ. να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλου νομικού προσώπου με ίδιο αντικείμενο εργασιών.
Τέλος έγιναν διάφορες ανακοινώσεις και συζητήθηκαν τρεχούσης φύσεως θέματα που απασχολούν την εταιρεία.

ΘΑΣΟΣ 25 Ιουνίου 2019 

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑΣΟΥ ΑΕ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΔΔ ΘΑΣΟΥ
ΑΜΑΕ 10733/53/Β/86/20
ΓΕΜΗ 121779630000

Πρόσκληση των μετόχων της ανωνύμου εταιρείας με τη επωνυμία ¨ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑΣΟΥ ΑΕ¨ σε Τακτική Γενική Συνέλευση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό αυτής, με την από 30 Μαΐου 2019 απόφασή του, καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 25η Ιουνίου 2019, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10:00 πμ , στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στον Λιμένα Θάσου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:
1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή.
2. Έγκριση του τρόπου διάθεσης των κερδών της εταιρικής χρήσης από 01 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, τη διαχείριση της Εταιρείας και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018.
4. Σύναψη συμβάσεων παροχής εξηρτημένων ή μη υπηρεσιών μετά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορισμός ύψους αμοιβής και προέγκριση καταβολής για την χρονική περίοδο 1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019.
5. Απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018.
6. Έγκριση αμοιβής του ορκωτού ελεγκτή δια τον έλεγχο των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018. Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή - λογιστή και ενός αναπληρωματικού δια τον έλεγχο των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019.
7. Παροχή αδείας σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου, όπως συμμετάσχουν σε διοικητικό συμβούλιο άλλης ναυτικής εταιρείας.
8. Διάφορες ανακοινώσεις .
Όσοι από τους κ. κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία και να υποβάλλουν τα σχετικά αποδεικτικά κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μετέχουν της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν αδείας της Συνέλευσης.

ΘΑΣΟΣ 30 Μαΐου 2019 

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ενημερώνονται οι επιβάτες ότι το σύστημα έκδοσης εισιτηρίων της εταιρείας μας είναι πλήρως ενεργό και πιστοποιημένο για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4551/2018 περί Αντισταθμιστικού Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ) .

Οι επιβάτες , για να τύχουν των ευεργετημάτων του νόμου περί μεταφορικού ισοδύναμου (Μ.Ι.) όπως επεκράτησε να λέγεται , θα πρέπει να επιδεικνύουν στα εκδοτήρια εισιτηρίων τον Μοναδικό Αριθμό Νησιώτη (Μ.Α.Ν.) και οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της ταυτότητά των.

Αναλυτικές οδηγίες για την απόκτηση Μ.Α.Ν. δίδονται στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών, την οποία μπορούν να επισκεφθούν κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών του συστήματος TAXISΝΕΤ.

Η οικονομική εκκαθάριση του Α.ΝΗ.ΚΟ προς τους δικαιούχους θα γίνεται απευθείας από το TAXIS σε τακτά χρονικά διαστήματα και τα αναλογούντα ποσά θα κατατίθενται απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που ο ίδιος θα πρέπει να δηλώσει στο TAXIS.

Αναλυτικές πληροφορίες για τον αριθμό των διαδρομών που δικαιούνται οι νησιώτες και τον τρόπο υπολογισμού του επιστρεπτέου χρηματικού ποσού που αναλογεί κατά διαδρομή , παρέχονται με την Κ.Υ.Α. 4796/2018 (ΦΕΚ Β’ 6124/31-12-2018)

 
                                                                                                          Θάσος  18-1-2019. ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΑΝΕΘ ΑΕ είναι πιστοποιημένη ότι πληρεί και εφαρμόζει τις απαιτήσεις των διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα 1974, όπως τροποποιήθηκε και του κανονισμού 3051//95 της Ε.Ε.για την Ασφαλή Διαχείρηση των Ε/Γ-Ο/Γ ανοιχτού και κλειστού τύπου πλοίων όπως συμπληρώθηκε με τον κ.κ 179/98.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Στόχος της Εταιρείας είναι η ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, σε συνδυασμό με την ασφάλεια, τη συνέπεια εκτέλεσης των δρομολογίων και με την βελτίωση των συνθηκών διακίνησης, επιβατών και οχημάτων.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σεβασμός και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με συνεχείς ελέγχους και σχολαστική τήρηση των διεθνών διατάξεων. Ειδική σήμανση σε καθορισμένα σημεία στα πλοία για την αποφυγή της απόρριψης άχρηστων αντικειμένων στη θάλασσα.
ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΩΝ