ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ

Sign in to your account
?
?

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε έντεκα εκατομμύρια οκτακόσια είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα πέντε   (11.827.545,00) ευρώ, διηρημένο σε τρία εκατομμύρια εννιακόσια σαράντα δυο χιλιάδες πεντακόσιες δέκα πέντε   (3.942.515,00) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ της κάθε μίας. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΑΝΕΘ ΑΕ είναι πιστοποιημένη ότι πληρεί και εφαρμόζει τις απαιτήσεις των διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα 1974, όπως τροποποιήθηκε και του κανονισμού 3051//95 της Ε.Ε.για την Ασφαλή Διαχείρηση των Ε/Γ-Ο/Γ ανοιχτού και κλειστού τύπου πλοίων όπως συμπληρώθηκε με τον κ.κ 179/98.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Στόχος της Εταιρείας είναι η ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, σε συνδυασμό με την ασφάλεια, τη συνέπεια εκτέλεσης των δρομολογίων και με την βελτίωση των συνθηκών διακίνησης, επιβατών και οχημάτων.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σεβασμός και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με συνεχείς ελέγχους και σχολαστική τήρηση των διεθνών διατάξεων. Ειδική σήμανση σε καθορισμένα σημεία στα πλοία για την αποφυγή της απόρριψης άχρηστων αντικειμένων στη θάλασσα.
ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΩΝ